ברוכים הבאים לאתר  WAKE-AP  בכתובת WWW.WAKE-AP.CO.IL להלן: “האתר“), האתר מופעל על ידי פסיכולוגיה הישגית (להלן: ” מפעיל האתר“).

תנאי שימוש אלה (להלן : “התנאים ו/או תנאי השימוש“) מגדירים את הזכויות והחובות בעת השימוש באתר, נא קראו תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעיל האתר.  

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לנשים.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון  סלולארי, מחשב כף יד וכו‘). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 1. כללי
  א. בכפוף לתנאי השימוש, המונחמשתמשמשמעו כל אדם אשר עושה שימוש באתר זו בכל דרך וצורה שהיא (להלן: “המשתמש“).
  ב. ככל ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
  ג. הוראות תנאי השימוש גוברות על כל האמור באתר.
  ד.
  תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
  ה. מפעיל האתר זוקף לזכותו את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת למשתמשים בה ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של תנאי השימוש ותחולתם. 
  ו. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
  ז. פסיכולוגיה הישגית (Achievement Psychology-AP) היא ענף ידע רבתחומי המביא ידע פרקטי, יום־יומי, מדיסציפלינות מגוונות (פסיכולוגיה, אימון, ספורט, תקשורת, NLP, מנהיגות ועוד), על מנת לגשר בין המושגים התאורטיים לבין יישומם בחיים עצמם. מטרותיה לתת כלים לקידום, ביצוע ויישום מוצלח של יעדים ומטרות אישיות ומערכתיות, ולהוביל לתנועה ולהישגים במציאות, להבדיל מאיסוף תובנות, הסברים וניתוח מצבים בתאוריה (להלן: “פסיכולוגיה הישגית“). 
  ח. השירותים הניתנים עי מפעיל האתר: השירותים הניתנים באתר  מיועדים להתפתחותו האישית והמקצועית  של כל משתמש. השירותים הניתנים עי מפעיל האתר אינם מהווים טיפול פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי ו/או מהווים תחליף לטיפול פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי ו/או מהווים תחליף ליעוץ ו/או הכוונה ו/או תחליף לכל טיפול כזה או אחר (להלן : “השירותים“) .
  ט. מייסדי האתר, מר סאל (מיל‘) חי לוגסי  והגבדר יפעת וינשטיין־ זהר, אינם פסיכולוגים ו/או פסיכיאטרים ו/או יש להם הכשרה ו/או תואר בפסיכולוגיה. למייסדי האתר ישנן מגוון הכשרות וניסיון, לרבות מתחום ה – NLP , דמיון מודרך וכו‘. יובהר מעתה כי על אף שהמונחפסיכולוגיה הישגיתמופיע מספר פעמים באתרלא ישתמע מכך באופן מפורש ו/או משתמע כי השירותים הניתנים עי מפעיל האתר מהווים טיפול פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי ו/או מהווים תחליף לטיפול פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי ו/או מהווים תחליף ליעוץ ו/או הכוונה ו/או תחליף לכל טיפול כזה או אחר.  
  י. האתר מציע למשתמשיו, בין ברכישה בין ללא עלות, תכנים בנושא פסיכולוגיה הישגית,  דרכי אימון והדרכה הן באופן דיגיטלי והן באופן פרונטלי, כגון : ספר, פודקאסטים, סדנאות, מאמרים וכווהכול כפי שיפורט בהמשך.

   

 2. התכנים באתר:
  א. האתר כולל בתוכו טקסטים, תמונות, קבצי שמע, סרטוני וידאו, מאמרים  ומידע נוסף בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, המאפשר הורדה וצפייה בספר ההדרכה (להלן: “התכנים“).
  ב. התכנים מוצעים למשתמש הם לשימוש אישי ושאינו מסחרי ובהיקף המותר עלפי כללי השימוש ההוגן לפי דין.
  ג. המידע אודות השירותים ו/או המוצרים באתר הינו תיאור תמציתי בלבד ומשכך אין מפעיל האתר נושא באחריות באשר להתאמה מושלמת של המידע המוצג לשירותים ו/או למוצרים. 
  ד. מפעיל האתר יעשה כמיטב יכולתו להקנות למשתמש את הידע המקצועי, אך אינו מתחייב ואינו יכול להתחייב לתוצאות כלשהן.
 3. הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר
  א. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש ומצהיר כי הוא יודע שהאתר וכל המובא בו אינו מהווה תחליף לייעוץ פסיכולוגי ו/או רפואי ו/או לטיפול בכל תחום שהוא. 
  ב. מפעיל האתר עושה מאמצים רבים לרכז ולעבד את התכנים בדיוק המרבי, אך יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יהיו טעויות,  אם ברצון המשתמש להשתמש בתכנים אלה, עליו לבדוק אותם ולאמתם, אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת ולכן כל החלטה בדבר השימוש בתכנים שתמצא באתר תעשה על אחריות המשתמש בלבד.
  ג. התכנים והשירותים באתר משקפים גישה, דרך או דעה אישית מסוימת של יוצרם וכך יש להתייחס אליהם, בזהירות המתבקשת, אם יחליט המשתמש להסתמך על התכנים או לפעול לפיהםחלה עליו האחריות המלאה והבלעדית לפעילותו ולתוצאותיו.

   

 4. תנאי סף לביצוע עסקה ו/או רכישה באתר:
  א. מערכת האתר מאפשרת למשתמשיה רכישה נוחה, קלה ובטוחה של השירותים ו/או המוצרים המוצעים על ידי האתר באמצעות האינטרנט.
  ב. כל משתמש רשאי להשתתף בהליך רכישה של השירותים ולהפוך ללקוח במערכת בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  ג. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.
  ד. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
  ה. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
  ו. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה עי חברת האשראי.
  ז. יודגש כי בעת מסירת פרטי האשראי, תועבר לאתר של חברת הסליקה עמה עובד מפעיל האתר (להלן: “חברת הסליקה“).
  ח. יודגש כי פרטי כרטיס האשראי יהיו מצויים ו/או יישמרו ו/או ינוהלו עי חברת הסליקה בלבד ובאחריותה בלבד, מפעיל האתר אינו שומר ו/או מנהל פרטים אלו. עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש עלידי אחרים ברשת, מפעיל האתר  אינו אחראי לאבטחתם ו\או לכל נזק ו\או אובדן ו\או הפסד ו\או הוצאה שייגרמו למשתמש ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך ולמפעיל האתר אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לדליפת נתונים ו/או פריצה לנתונים ו/או לאבטחת מידע של נתונים אלו. 
  ט. על אף האמור לעיל, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שיבחר לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
  י. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לו.
  י״א. המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית. 
  י״ב. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

   

 5. המוצרים ו/או השירותים הניתנים באתר:
  א. האתר מציע מגוון שירותים, לרבות תכנים בתחום הפסיכולוגיה ההישגית.
  ב. בין היתר, מוצעים לרכישה ספר (דיגיטלי או מודפס), סדנאות, פודקאסטים, קורסים שונים וכו‘.
  ג. חלק מהתכנים והשירותים ניתנים ללא עלות וחלקם כרוכים בתשלום, הכול כפי שמופיע באתר מעת לעת. 
  ד. מעבר לאמור, האתר ישמש כבית לקהילת הפסיכולוגיה ההישגית: כל משתמש יוכל לכתוב, לשתף, להציע קורסים משלו בפלטפורמה של הקהילה.
  ה. ההצטרפות לקהילה נכון ליום זה הינה ללא עלות, אך מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לגבות דמי מנוי בגין החברות בקהילה ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי מפעיל האתר בעניין זה. 
  ו. לגבי מנויים בלבד: לאחר תקופת המנוי, המנויים יתחדשו אוטומטית לתקופה נוספת, בהתאם למנוי.
  ז. חברות בקהילה אינה מוגבלת בזמן אלא אם כן מי מהצדדים ביקש לסיימה. 
  ח. מפעיל האתר רשאי שלא לאשר את החברות בקהילה עפי שיקול דעתו הבלעדי ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי מפעיל האתר בעניין זה. 
  ט. על מנת להשתמש בשירותי האתר נדרשת הרשמה , על המשתמש להזין פרטים אלו : שם מלא, אימייל, טלפון נייד.
  י. המחירים המופיעים באתר כוללים מעמ.
  י״א. חשבונית מס לעסקה תישלח למשתמש לכתובת הדוא”ל שמסר. על הלקוח לבדוק את תכולת חשבוניות המס שקיבל.
  י״ב. התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את מפעיל האתר.
  י״ג. מחירי השירותים ו/או המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר ו/או כל שירות המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי מפעיל האתר, יהא רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
  י״ד. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי השירותים לפני תום הליך בחירת השירותים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ו/או שירות ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.
  ט״ו. מוצרים ו/או שירותים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.
  ט״ז. אין להעביר ו/או למסור את הספר, לכל צד גשהוא, בכל אמצעי אפשרי, ואין להעתיקו או לפרסמו או להציגו (בכל מדיה שהיא). 
  י״ז. אין לעשות שימוש בספר  ו/או בכל תוכן אחר באתר כל שימוש אישי שאינו מפורט כאן או לכל שימוש מסחרי אחר.
  י״ח. מפעיל האתר יהא רשאי לעדכן את סל השירותים ו/או המוצרים המוצע באתר.
  י״ט. השירותים  הינם  אישיים ובלתי ניתנים להעברהאין להעביר ו/או להסב ו/או להמחות הזכויות, ואין ליתן הרשאה לעשות שימוש בפרטי רכישת השירותים לכל גוף אחר ללא קבלת אישור בכתב ומראש של מפעיל האתר.
  כ. מפעיל האתר  רשאי לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור פריט תוכן ו\או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה, מצד המשתמש ו\או צד ג‘.
  כ״א. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל ו\או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותיו, הפרת תקנון זה ו\או בגין אי תשלום עבור מוצרים ו/או שירותים שנרכשו.
 6. משלוחים:
  א. אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. 
  ב. אספקת המוצרים תתבצע עי חברת השליחויות עמה יעבוד מפעיל האתר. 
  ג. זמן האספקה הינו כפי המופיע באתר ליד כל מוצר. יובהר כי מפעיל האתר אינו מתחייב לעמוד בזמני האספקה בדיוק. בכל מקרה ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, מפעיל האתר לא יהיה אחראי לעיכובים אשר נובעים כתוצאה מחברת השליחויות ו/או מהלקוח ו/או מכל צד גאחר. 
  ד. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לגבות ו/או לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, ואינו מתחייב להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.
  ה. מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה הלקוח ו/או מי מטעמו במען שבוקשה הזמנת המוצרים על ידי הלקוח, והלקוח לא יאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה למפעל האתר ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.
  ו. מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי הלקוח השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר הלקוח, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד מפעיל האתר.
  ז. אי עמידת מפעיל האתר במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא תפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובת התשלום בגין האספקה

7. ביטול עסקה:

ביטול עסקה מוצר דיגיטלי:

א. רכישת עותק דיגיטלי של הספר ו/או כל מוצר דיגיטלי אחר כגון : פודקאסט ו/או קורס דיגיטלי,   מהווהמידעכהגדרתו בחוק המחשבים, תשנה – 1995. בהתאם להוראות סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, תשמא – 1981 לרוכש לא עומדת הזכות לבטל עסקה ביחס למידעכהגדרתו הנל.
ב. מאחר וידוע למשתמש כי לאחר משלוח הקובץ אליו אין אפשרות להעבירו חזרה כך שלא יישאר אצל הגולש, הרי שהגולש לא יבקש לבטל את העסקה ו/או החזר כספי לאחר משלוח הקובץ כאמור.
ג. במקרה של תקלה בקובץ שאינה מאפשרת שימוש בו, ישלח למשתמש קובץ חליפי.

הקורס הינו זמין לצפייה ולשימוש במשך התכנית/הקורס  ועד לאחר 30 יום ממועד סיום התכנית/הקורס. לאחר 30 יום, הקורס לא יהיה זמין לצפייה ו/או לשימוש ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי מפעילת האתר בעניין זה.  

 

 

ביטול עסקה סדנאות ו/או הכשרות ו/או הרצאות ו/או כל אירוע אחר אשר נדרשת הרשמה מראש:

ד. ניתן יהיה לבטל את הרישום לסדנאות ו/או להרצאות בטלפון ו/או בכתב וכל עוד ההודעה ניתנה למפעיל בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת הסדנא ,במקרה זה המשתמש לא יחויב בדבר.
ה. במידה והביטול יעשה תוך פחות מ – 14 יום שאינם ימי מנוחה (ימי עסקים)  לפני תחילת מועד הסדנא, לא ניתן יהיה לבטל את הרישום והמשתמש יחויב במלוא סכום ההזמנה, למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי מפעיל האתר ועל אחריותו בלבד לבטל את רישומו במועד.
ו. כמו כן אם הביטול נעשה תוך פחות מ – 14 יום  לפני תחילת מועד הסדנא לא ניתן יהיה לקבוע למועד אחר של הסדנא ו/או סדנא אחרת, אלא אם מדובר במצבים רפואיים אשר לא מאפשרים הגעה ובכפוף לאישור רפואי ניתן יהיה להעביר את מועד הסדנא ו/או לבטלה והכול לשיקול דעתה הבלעדי של מפעיל האתר. 

ביטול עסקה ספר בגרסת כריכה: 

ז. ביטול עסקה וקבלת החזר כספי על רכישת ספר בגרסת כריכה מהאתר  ניתן לקבל עד 14 ימים (שימו לב: לא ימי עסקים) מיום אספקתו/ם.
ח. על מנת לבצע החזרת מוצר או החלפתו על המוצר/ים מוחזר/ים להיות באריזה המקורית והינו/הינם חדשים לחלוטין, ללא כל סימני שימוש וניתן/ניתנים להחזרה למלאי למכירה מחדש.
ט. ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר אך ורק בכרטיס האשראי איתו בוצעה ההזמנה באתר ובאופן בו בוצעה (כלומר, עסקה שבוצעה בתשלומיםתזוכה במספר תשלומים בהתאמה, ועסקה שבוצעה בתשלום אחד בודדתזוכה בתשלום אחד בודד בהתאמה). 
י. בכל מקרה של ביטול עסקה, מפעיל האתר יהיה רשאי לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הספר, או 100 שח, לפי הסכום הנמוך מבניהם.

תנאי ביטול כלליים:

 

י״א. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענהו/או דרישה בנימוק של אי התאמה של השירותים ו/או המוצרים והוא מתחייב לקרוא היטב את פירוט השירות כפי שיוצג ליד כל פריט תוכן באתר וידוע לו כי על אף האמור לעיל ועל פי חוק, לא תתבצע החזרה או החלפה של שירותים ו/או מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול, קרי לא יבוצע החזר כספי או החלפה של תוכן כזה או אחר לתוכן אחר במקרה הנדון. 
י״ב. מפעיל האתר רשאי להפסיק את השירותים המסופקים לרוכש באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראה מפעיל האתר כי קיים חשש סביר שהרוכש לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים ו\או במקרה בו המשתמש הפר את תנאי ההתקשרות עמו לרבות הוראות תקנון זה.

8. תכנים המפורסמים באתר עי המשתמשים: 

א. כחלק מהפעילות בקהילה ובכפוף לאישור מפעיל האתר, המשתמש יוכל להזין תוכן לאתר , לרבות קורסים אשר מוצעים על ידו, כמו כן לשתף, לרשום חוות דעת וכו‘. 
ב. תכנים אלו יתפרסמו באזורים המיועדים לכך באתר באזורים המיועדים, הזנת תכנים באתר אינה מקנה למשתמש זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.
ג. ייתכן כי תכנים יועלו עי המשתמשים לאתר יהיו כפופים לבדיקה ראשונית של מפעיל האתר. עצם העלאת התכנים אינו מחייב את מפעיל האתר לפרסם את התוכן.
ד. מפעיל האתר תומך בחופש הביטוי, יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה רשאי מפעיל האתר לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם.
ה. בעת העלאת תכנים לאתר חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום.
ו. המשתמש מצהיר כי בתכנים אשר הוא מעלה לאתר, זכויות הקניין הרוחני בהם מסורות לו ו/או שניתנה לו רשות לעשות בהם שימוש והוא האחראי הבלעדי לכל נזק או דרישה אשר ייגרמו למפעיל האתר בשל פרסום תכנים אלו, מפעיל האתר לא יהיה אחראי ולא תהיה למשתמש כל טענה בשל כך למפעיל האתר. 
ז. על המשתמש להעלות ולפרסם  תכנים חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר על המשתמשים  לפרסם את התכנים הבאים:

 • כל תוכן שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותןלרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים;
 • כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
 • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט, יישומים או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 • כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתיכלכלי;
 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • כל תוכן העלול להטעות צרכן;

  ח. מפעיל האתר רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שהועלה לאתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות בכל עת שימצא כי הפר המשתמש את תנאי המסמכים המחייבים או שעשה מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים, במשתמשיו, במפעיל האתר או במי מטעמו. 
  ט. מפעיל האתר מעודד אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים המתפרסמים באינטרנט ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים אחרים. תכנים שנמסרו עלידי משתמשים אינם מתפרסמים מטעמו של מפעיל האתר ולפיכך הוא אינו אחראי למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
  י. אם ברצונך לדווח על תוכן מסוים כפוגעני ו/או לא חוקי ו/או מפר זכויות קניין רוחני ו/או מהווה לשון הרע, הנך מוזמן לפנות למפעיל האתר בכתובת info@wake-ap.co.il , מפעיל האתר יעשה ככל שביכולתו לבדוק את הנושא ובמידת הצורך יסיר את התוכן, למפעיל האתר נתון שיקול דעת בלעדי בעניין זה. 

9. הגבלת אחריות מצד מפעיל האתר
א. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שלא יהיה  אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד גבגין התכנים המוצגים באתר ו/או השירותים הניתנים ו/או המוצרים הנמכרים באתר.
י״א. מייסדי האתר, מר סאל (מיל‘) חי לוגסי  והגבדר יפעת וינשטיין־ זהר, אינם פסיכולוגים ו/או פסיכיאטרים ו/או יש להם הכשרה ו/או תואר בפסיכולוגיה. למייסדי האתר ישנן מגוון הכשרות וניסיון, לרבות מתחום ה – NLP , דמיון מודרך וכו‘. יובהר מעתה כי על אף שהמונחפסיכולוגיה הישגיתמופיע מספר פעמים באתרלא ישתמע מכך באופן מפורש ו/או משתמע כי השירותים הניתנים עי מפעיל האתר מהווים טיפול פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי ו/או מהווים תחליף לטיפול פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי ו/או מהווים תחליף ליעוץ ו/או הכוונה ו/או תחליף לכל טיפול כזה או אחר.  
ב. האתר וכל המובא בו אינו מהווה תחליף לייעוץ פסיכולוגי ו/או רפואי ו/או לטיפול בכל תחום שהוא. 
ג. על המשתמש ו/או צד גכלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעיל האתר ולהתריע בפניו על כך, לאחר מכן מפעיל האתר יבדוק את הנושא וייתכן כי יסיר את התוכן במידה ויראה לנכון לעשות כן, אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעיל האתר ויודגש כי מפעיל האתר איננו אחראי ולא יהיה אחראית לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.
ד. האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת. 
ה. כל התכנים  המוצגים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ ו/או טיפול עי בעלי מקצוע בכל תחום ונושא אשר מוצגים באתר.
ו. האתר מוצע לציבורכמות שהוא(“As Is”).
ז. מפעיל האתר לא יישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
ח. המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעיל האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.
ט. מפעיל האתר בודק את התכנים שהוא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם, עם זאת, מפעיל האתר אינו יכול להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו\או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו\או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש, משכך, מפעיל האתר ו\או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש\רוכש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו\או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו\או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
י. מפעיל האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו\או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.
י״א. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, לא יישא מפעיל האתר בסכום נזק העולה על מחיר השירותים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת עלידי המשתמש.

10. קניין רוחני:

א. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, אשר כוללים בין היתר את  עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות למפעיל האתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
ב. אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו\או זכות כלשהם בתכולת האתר ו\או בחלק ממנה ו\או בקוד האתר ו\או בתכנים.
ג. אין להעתיק ו/או לשכפל באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנל, בכל אמצעי ומדיה שהיא,  ו\או לפרסם ו\או לשדר ו\או להקרין פומבית ו\או להשמיע פומבית ו\או ליצור עבודות נגזרות, ו\או להקצות ו\או  למסור כרישיון ו\או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו\או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעיל האתר, חל איסור על כל שימוש בתכנים הנל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה ממפעיל האתר.
ד. האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.
ה. המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
ו. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
ז. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעיל האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעיל האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.
ח. כמו כן יובהר כי ישנם תכנים אשר אינם שייכים בהכרח למפעיל האתר אלא ניתן למפעיל האתר רשות לבצע שימוש מסחרי בדרך של רישיון כדין. כל סעיף בהקשר של קניין רוחני כפי שהובא לעיל יחול ויהיה תקף אף לגבי תכנים אלו.

11. קישורים והפניות באתר

 

א. ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: “קישורים“). 
ב. אין מפעיל האתר מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. 
ג. קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעיל האתר לא יישא בכל אחריות בקשר לכך. 
ד. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. 
ה. כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעיל האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור. 
ו. מפעיל האתר יהיה רשאי להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשיםהכול, לפי שיקול דעתו המוחלט. 
ז. אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
ח. מבלי לגרוע מן האמור, מפעיל האתר אינון אחראי לכל נזקעקיף או ישירשייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר.

12. הפסקת שימוש ושיפוי:

א. מפעיל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
ב. במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, יהא מפעיל האתר, לפי שיקול דעתו, זכאי לחשוף את שמו והפרטים הידועים לו אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
ג. המשתמש ישפה את מפעיל האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעיל האתר ו/או למי מטעמו על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד גכלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
ד. מפעיל האתר אינו מתחייב כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומר לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

13. תנאים נוספים:

א. המחירים המוצגים בשירותים, תנאי השימוש, מספר התשלומים וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר, אשר יהא רשאי לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
ב. השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעיל האתר אינו נותן כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והשירות לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
ג. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
ד. אלא אם הוכיח המשתמש אחרת, כל הזמנת תכנים לפי פרטי הזיהוי של המשתמש תיחשב כפעולה אשר בוצעה על-ידי המשתמש עצמו.

14. שירות לקוחות ויצירת קשר:

א. לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, אודות השירותים המוצעים על ידו, אודות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות או בכל שאלה אחרת, הנכם מוזמנים לפנות לשרות הלקוחות של האתר בשעות הפעילות ועי דרכי ההתקשרות המפורסמים באתר. 
ב. הפנייה תיעשה תוך ציון הפרטים המלאים, והנהלת האתר מבטיחה לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות.